یافتن محصولات و سرویس ها


پنل شماره یک
مدت اعتبار یک ماه
نحوه ارسال: ارسال ایمیل با چندین سرور به صورت رندوم
سرعت ارسال: ساعتی 100 ایمیل
پنل ایمیل: اختصاصی برای هر کاربر
آی پی ارسال: اشتراکی
سرور ارسال: اشتراکی
25,000تومان ماهانه

پنل شماره دو
مدت اعتبار یک ماه
نحوه ارسال: ارسال ایمیل با چندین سرور به صورت رندوم
سرعت ارسال: ساعتی 200 ایمیل
پنل ایمیل: اختصاصی برای هر کاربر
آی پی ارسال: اشتراکی
سرور ارسال: اشتراکی
40,000تومان ماهانه

پنل شماره سه
مدت اعتبار یک ماه
نحوه ارسال: ارسال ایمیل با چندین سرور به صورت رندوم
سرعت ارسال: ساعتی 300 ایمیل
پنل ایمیل: اختصاصی برای هر کاربر
آی پی ارسال: اشتراکی
سرور ارسال: اشتراکی
55,000تومان ماهانه

پنل شماره چهار
مدت اعتبار یک ماه
نحوه ارسال: ارسال ایمیل با چندین سرور به صورت رندوم
سرعت ارسال: ساعتی 400 ایمیل
پنل ایمیل: اختصاصی برای هر کاربر
آی پی ارسال: اشتراکی
سرور ارسال: اشتراکی
70,000تومان ماهانه

پنل شماره پنج
مدت اعتبار یک ماه
نحوه ارسال: ارسال ایمیل با چندین سرور به صورت رندوم
سرعت ارسال: ساعتی 500 ایمیل
پنل ایمیل: اختصاصی برای هر کاربر
آی پی ارسال: اشتراکی
سرور ارسال: اشتراکی
85,000تومان ماهانه

پنل شماره شش
مدت اعتبار یک ماه
نحوه ارسال: ارسال ایمیل با چندین سرور به صورت رندوم
سرعت ارسال: ساعتی 1000 ایمیل
پنل ایمیل: اختصاصی برای هر کاربر
آی پی ارسال: اشتراکی
سرور ارسال: اشتراکی
150,000تومان ماهانه