یافتن محصولات و سرویس ها


پلان یک: 1000 ایمیل باز شده
ارسال ایمیل بر حسب تعداد خوانده شده (CTR)

این تبلیغ بر اساس تعداد باز شده و خوانده شده محاسبه می شود و تعداد ارسال محاسبه نمیشود.

تعداد ایمیل باز و خوانده شده: 1000 ایمیل
50,000تومان به صورت یک بار

پلان دو: 2000 ایمیل باز شده
ارسال ایمیل بر حسب تعداد خوانده شده (CTR)

این تبلیغ بر اساس تعداد باز شده و خوانده شده محاسبه می شود و تعداد ارسال محاسبه نمیشود.

تعداد ایمیل باز و خوانده شده: 2000 ایمیل
80,000تومان به صورت یک بار

پلان سه: 5000 ایمیل باز شده
ارسال ایمیل بر حسب تعداد خوانده شده (CTR)

این تبلیغ بر اساس تعداد باز شده و خوانده شده محاسبه می شود و تعداد ارسال محاسبه نمیشود.

تعداد ایمیل باز و خوانده شده: 5000 ایمیل
150,000تومان به صورت یک بار

پلان چهار: 10000 ایمیل باز شده
ارسال ایمیل بر حسب تعداد خوانده شده (CTR)

این تبلیغ بر اساس تعداد باز شده و خوانده شده محاسبه می شود و تعداد ارسال محاسبه نمیشود.

تعداد ایمیل باز و خوانده شده: 10000 ایمیل
240,000تومان به صورت یک بار

پلان پنج: 20000 ایمیل باز شده
ارسال ایمیل بر حسب تعداد خوانده شده (CTR)

این تبلیغ بر اساس تعداد باز شده و خوانده شده محاسبه می شود و تعداد ارسال محاسبه نمیشود.

تعداد ایمیل باز و خوانده شده: 20000 ایمیل
430,000تومان به صورت یک بار

پلان شش: 50000 ایمیل باز شده
ارسال ایمیل بر حسب تعداد خوانده شده (CTR)

این تبلیغ بر اساس تعداد باز شده و خوانده شده محاسبه می شود و تعداد ارسال محاسبه نمیشود.

تعداد ایمیل باز و خوانده شده: 50000 ایمیل
850,000تومان به صورت یک بار

پلان هفت: 100000 ایمیل باز شده
ارسال ایمیل بر حسب تعداد خوانده شده (CTR)

این تبلیغ بر اساس تعداد باز شده و خوانده شده محاسبه می شود و تعداد ارسال محاسبه نمیشود.

تعداد ایمیل باز و خوانده شده: 100000 ایمیل
1,500,000تومان به صورت یک بار

پلان هشت: 200000 ایمیل باز شده
ارسال ایمیل بر حسب تعداد خوانده شده (CTR)

این تبلیغ بر اساس تعداد باز شده و خوانده شده محاسبه می شود و تعداد ارسال محاسبه نمیشود.

تعداد ایمیل باز و خوانده شده: 200000 ایمیل
2,700,000تومان به صورت یک بار