یافتن محصولات و سرویس ها


1000 کلیک
ارسال ایمیل تبلیغاتی بر حسب تعداد کلیک (PPC)

این تبلیغ بر اساس تعداد کلیک شده بر روی لینک ها محاسبه می شود و تعداد ارسال و تعداد باز شده محاسبه نمیشود.

تعداد کلیک شده: 1000 ایمیل
75,000تومان به صورت یک بار

2000 کلیک
ارسال ایمیل تبلیغاتی بر حسب تعداد کلیک (PPC)

این تبلیغ بر اساس تعداد کلیک شده بر روی لینک ها محاسبه می شود و تعداد ارسال و تعداد باز شده محاسبه نمیشود.

تعداد کلیک شده: 2000 ایمیل
120,000تومان به صورت یک بار

5000 کلیک
ارسال ایمیل تبلیغاتی بر حسب تعداد کلیک (PPC)

این تبلیغ بر اساس تعداد کلیک شده بر روی لینک ها محاسبه می شود و تعداد ارسال و تعداد باز شده محاسبه نمیشود.

تعداد کلیک شده: 5000 ایمیل
250,000تومان به صورت یک بار

10000 کلیک
ارسال ایمیل تبلیغاتی بر حسب تعداد کلیک (PPC)

این تبلیغ بر اساس تعداد کلیک شده بر روی لینک ها محاسبه می شود و تعداد ارسال و تعداد باز شده محاسبه نمیشود.

تعداد کلیک شده: 10000 ایمیل
440,000تومان به صورت یک بار

20000 کلیک
ارسال ایمیل تبلیغاتی بر حسب تعداد کلیک (PPC)

این تبلیغ بر اساس تعداد کلیک شده بر روی لینک ها محاسبه می شود و تعداد ارسال و تعداد باز شده محاسبه نمیشود.

تعداد کلیک شده: 20000 ایمیل
830,000تومان به صورت یک بار

50000 کلیک
ارسال ایمیل تبلیغاتی بر حسب تعداد کلیک (PPC)

این تبلیغ بر اساس تعداد کلیک شده بر روی لینک ها محاسبه می شود و تعداد ارسال و تعداد باز شده محاسبه نمیشود.

تعداد کلیک شده: 50000 ایمیل
1,650,000تومان به صورت یک بار

100000 کلیک
ارسال ایمیل تبلیغاتی بر حسب تعداد کلیک (PPC)

این تبلیغ بر اساس تعداد کلیک شده بر روی لینک ها محاسبه می شود و تعداد ارسال و تعداد باز شده محاسبه نمیشود.

تعداد کلیک شده: 100000 ایمیل
2,500,000تومان به صورت یک بار

200000 کلیک
ارسال ایمیل تبلیغاتی بر حسب تعداد کلیک (PPC)

این تبلیغ بر اساس تعداد کلیک شده بر روی لینک ها محاسبه می شود و تعداد ارسال و تعداد باز شده محاسبه نمیشود.

تعداد کلیک شده: 200000 ایمیل
4,500,000تومان به صورت یک بار