یافتن محصولات و سرویس ها


بسته 10 هزار تایی
تعداد ارسال ایمیل: 10000 عدد
مدت زمان استفاده از شارژ ارسال: یک ماه
40,000تومان ماهانه

بسته 20 هزار تایی
تعداد ارسال ایمیل: 20000 عدد
مدت زمان استفاده از شارژ ارسال: یک ماه
60,000تومان ماهانه

بسته 50 هزار تایی
تعداد ارسال ایمیل: 50000 عدد
مدت زمان استفاده از شارژ ارسال: یک ماه
100,000تومان ماهانه

بسته 100 هزار تایی
تعداد ارسال ایمیل: 100000 عدد
مدت زمان استفاده از شارژ ارسال: یک ماه
150,000تومان ماهانه

بسته 200 هزار تایی
تعداد ارسال ایمیل: 200000 عدد
مدت زمان استفاده از شارژ ارسال: یک ماه
250,000تومان ماهانه

بسته 500 هزار تایی
تعداد ارسال ایمیل: 500000 عدد
مدت زمان استفاده از شارژ ارسال: یک ماه
400,000تومان ماهانه

بسته یک میلیون تایی
تعداد ارسال ایمیل: یک میلیون عدد
مدت زمان استفاده از شارژ ارسال: یک ماه
650,000تومان ماهانه

بسته دو میلیون تایی
تعداد ارسال ایمیل: دو میلیون عدد
مدت زمان استفاده از شارژ ارسال: یک ماه
1,000,000تومان ماهانه