یافتن محصولات و سرویس ها


پکیج برنزی
اعتبار پنل: 7 روز

سرویس تحت وب جمع اوری ایمیل
نیازی به روشن بودن سیستم در زمان جمع آوری ایمیل نیست
15,000تومان به صورت یک بار

پکیج نقره ای
اعتبار پنل: 30 روز

سرویس تحت وب جمع اوری ایمیل
نیازی به روشن بودن سیستم در زمان جمع آوری ایمیل نیست
30,000تومان به صورت یک بار

پکیج طلایی
اعتبار پنل: 90 روز

سرویس تحت وب جمع اوری ایمیل
نیازی به روشن بودن سیستم در زمان جمع آوری ایمیل نیست
70,000تومان به صورت یک بار

پکیج یاقوت
اعتبار پنل: 180 روز

سرویس تحت وب جمع اوری ایمیل
نیازی به روشن بودن سیستم در زمان جمع آوری ایمیل نیست
110,000تومان به صورت یک بار

پکیج جینوس
اعتبار پنل: 365 روز

سرویس تحت وب جمع اوری ایمیل
نیازی به روشن بودن سیستم در زمان جمع آوری ایمیل نیست
170,000تومان به صورت یک بار