یافتن محصولات و سرویس ها


سرویس جامع ایمیل مارکتینگ ( پلان معمولی )

سرور اختصاصی ارسال ایمیل : 1 عدد
تعداد ارسال : نامحدود
تعداد اضافه کردن بانک ایمیل: نامحدود
تعداد ساختن کمپین تبلیغاتی : نامحدود
نرم افزار جمع آوری ایمیل : دارد
بانک ایمیل 100 درصد سالم : تعداد 50 هزار ایمیل
آموزش کامل : دارد


70,000تومان ماهانه

سرویس جامع ایمیل مارکتینگ ( پلان پیشرفته )
سرور اختصاصی ارسال ایمیل : 2 عدد
تعداد ارسال : نامحدود
تعداد اضافه کردن بانک ایمیل: نامحدود
تعداد ساختن کمپین تبلیغاتی : نامحدود
نرم افزار جمع آوری ایمیل : دارد
بانک ایمیل 100 درصد سالم : تعداد 75 هزار ایمیل
آموزش کامل : دارد


120,000تومان ماهانه

سرویس جامع ایمیل مارکتینگ ( پلان حرفه ای )
سرور اختصاصی ارسال ایمیل : 3 عدد
تعداد ارسال : نامحدود
تعداد اضافه کردن بانک ایمیل: نامحدود
تعداد ساختن کمپین تبلیغاتی : نامحدود
نرم افزار جمع آوری ایمیل : دارد
بانک ایمیل 100 درصد سالم : تعداد 100 هزار ایمیل
آموزش کامل : دارد


170,000تومان ماهانه